2012-12-31 - EXDO - Murder Mystery 2012 NYE - KokoBStudio